Tyumenev 1950

Tyumenev, A.I. (1950) "Херсонесские этюды. V. Херсонесские проксении." ВДИ 1950/4:11-25.

16
17
18