Kirchhof 1825–1860

Kirchhof (1825–1860) Corpus inscriptionum graecarum (CIG)

XV
II, p. 1000, № 2098. b
II, 90
IV, 8757
2129c
8742
8851
II 2099b
II 2100
IV 8621
IV.8740
IV.9286
IV.9287