Rostovtsev 1917

Rostovtsev, M.I. (1917) "Цезарь и Херсонес." ИАК 63:1-21.

1