Latyshev 1891

Latyshev, V.V. (1891) Review of: Kulakovsky, Yu.A. 1891. ЖМНП, 393-404.

32
35
337–369
403