Kostsyushko-Valyuzhinich 1901a

Kostsyushko-Valyuzhinich, K.K. (1901a) "Извлечение о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1899 году." ИАК 1:1‒55.

2
39
54